Utvärdering

Fysik- och kemidelen av omgivningsläran ska vara praktisk.
Det praktiska inlärningen förväntas  resultera i både praktiska erfarenheter och teoretiska kunskaper. Här följer några tips på hur man kan ordna praktiska utvärderingstillfällen, exempel på praktiska provuppgifter och förslag till bedömning av uppgifterna.

Laborativa prov

Eleverna kan utföra de praktiska uppgifterna i grupp eller enskilt. Då får de diskutera. Var och en skriver sedan ner redogörelsen enskilt.

Läraren ställer fram material som behövs för försöken och ev extra material att välja på.

De laborativa provuppgifterna kan behöva kompletteras med vanliga skriftliga provfrågor och -svar t ex när det gäller astronomi och kemiska beteckningar på ämnen. Men sådana ska helst inte utgöra hela provet eftersom fysik / kemi ska vara ett praktiskt ämnen t o m åk 6.

Hypotes

1. Läraren kan ge hypotesen, den kan utgöra själva uppgiften.
2. Det kan ingå i uppgiften att eleven ska ställa upp en hypotes.

Exempel på praktiska provuppgifter

Förslag till bedömning

Varje laborativ uppgift kan ge tre poäng.
1p för att eleven valt rätt experiment.
1p för att laborationen är rätt beskriven: a) Läsaren kan upprepa försöket enligt beskrivningen. b) Rätta begrepp används.
1p för att eleven har dragit rätt slutsats av försöket.